துல் ஹஜ் முதல் பத்து நாட்களில் செய்யப்படும் அமற்களின் சிறப்புக்கள்.

அடியார்கள் தன்னை நெருங்க வேண்டும் என்பதற்காக இரக்கமான றப்புல் ஆலமீன் பல சந்தர்பங்களை எமக்குத் தந்து அமற்களால் சிறந்தவர்களாக நாம் மாற ஒவ்வொரு கால கட்டத்திலும் வாய்ப்பளிக்கின்றான். அந்த அடிப்படையில் இப்போது நாம் இருக்கக் கூடிய மாதம் புனித மாதங்களில் ஒன்றாகும். இதைத் தொடர்ந்து வர இருக்கும் துல் ஹிஜ்ஜா ஒவ்வொரு முஸ்லிமின் வாழ்கையிலும் சுவனத்துக்கான அருவடை காலமாகும். இஸ்லாமிய வணக்க வழிபாடுகள் பொதுவாகப் பிறையை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கும். அந்த அடிப்படையில் இப்போது நாம் துல் கஃதா […]

Read More